Paslaugų sutarties sąlygos

1 Aiškinimas

1.1 Šiose taisyklėse ir sąlygose:

Sutartis” – tai sutartis tarp (i) kliento, veikiančio kaip Karūnos dalis, ir (ii) tiekėjo, kurį sudaro tiekėjo parašas sutarties sudarymo rašte;

Apdovanojimo laiškas” – tai kliento laiškas tiekėjui, išspausdintas virš šių sąlygų;

Centrinės valdžios institucija” – tai įstaiga, įtraukta į vieną iš šių Viešosios valdžios klasifikatoriaus pakategorių, kurį kartkartėmis skelbia ir iš dalies keičia Nacionalinės statistikos biuras:

a) Vyriausybės departamentas;

b) Ne departamento viešoji įstaiga arba asamblėjos remiama viešoji įstaiga (patariamoji, vykdomoji ar tribunolinė);

c) ne ministerijos departamentas; arba

d) vykdomoji agentūra;

 

Mokesčiai” – tai mokesčiai už Paslaugas, kaip nurodyta apdovanojimo laiške;

 

Konfidenciali informacija” – tai visa informacija raštu ar žodžiu (kad ir kaip ji būtų įrašyta), kurią atskleidžianti Šalis pateikia gaunančiajai Šaliai ir kuri i) gaunančiajai Šaliai žinoma kaip konfidenciali; ii) yra pažymėta kaip konfidenciali arba nurodyta, kad ji yra konfidenciali; arba iii) gaunančioji Šalis pagrįstai turėtų laikyti konfidencialia;

 

„Klientas” – tai asmuo, apdovanojimo laiške įvardytas kaip Klientas;

 

DAI” – tai 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymas;

 

„galiojimo pabaigos data” – tai Susitarimo galiojimo pabaigos data, nustatyta apdovanojimo rašte;

 

FOIA” – tai 2000 m. Informacijos laisvės įstatymas;

 

Informacija” turi FOIA 84 skirsnyje nurodytą reikšmę;

 

pagrindinis personalas” – tai bet kuris asmuo, nurodytas apdovanojimo laiške arba kitaip kliento raštu praneštas tiekėjui;

 

Šalis” reiškia tiekėją arba klientą (atitinkamai), o „šalys” – abi šias šalis;

 

Asmens duomenys” – tai asmens duomenys (kaip apibrėžta DAI), kuriuos kliento vardu tvarko tiekėjas arba bet kuris personalas pagal šią Sutartį arba su ja susijęs; 

 

Pirkimo užsakymo numeris” – tai kliento unikalus numeris, susijęs su Paslaugų teikimu;

 

Prašymas pateikti informaciją” turi FOIA arba 2004 m. Informacijos apie aplinką reglamentuose nustatytą reikšmę kaip atitinkamą (kai taikoma termino „prašymas” reikšmė);

 

Paslaugos” – tai paslaugos, kurias tiekėjas turi teikti klientui pagal Sutartį;

 

Specifikacija” – tai sutarties sudarymo rašte nurodyta Paslaugų specifikacija (įskaitant kiekybę, aprašymą ir kokybę);

 

Personalas” – tai visi Tiekėjo ir (arba) bet kurio Tiekėjo subrangovo direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, konsultantai ir rangovai, vykdantys Tiekėjo įsipareigojimus pagal Sutartį;

 

Personalopatikrinimo procedūros” – tai tikrinimo procedūros, atitinkančios gerą pramonės praktiką, arba, klientui paprašius, kliento personalo patikrinimo procedūros, kurios retkarčiais pateikiamos tiekėjui;  

 

Tiekėjas” – tai asmuo, apdovanojimo laiške nurodytas kaip tiekėjas;

 

Terminas” – laikotarpis nuo sutarties pradžios datos, nurodytos apdovanojimo rašte, iki galiojimo pabaigos datos, nes toks laikotarpis gali būti pratęstas pagal 4.2 punktą arba nutrauktas pagal Sutarties sąlygas;

 

PVM” reiškia pridėtinės vertės mokestį pagal pridėtinės vertės nuostatas

1994 m. mokesčių įstatymas; ir

 

Darbo diena” – tai diena (išskyrus šeštadienį ar sekmadienį), kurią bankai yra atviri veiklai Londono Sityje. 

 

1.2 Šiose sąlygose ir nuostatose, nebent kontekstas reikalauja kitaip:

1.2.1 Nuorodos į numeruotus punktus yra nuorodos į atitinkamą šių sąlygų punktą

ir sąlygos;

1.2.2 bet kurios Šalies įsipareigojimas nieko nedaryti arba nieko nedaryti turi apimti

neleisti, kad tas dalykas būtų daromas arba neatliekamas;

1.2.3 Šių Sąlygų punktų antraštės yra tik informacinio pobūdžio ir

neturi įtakos Susitarimo aiškinimui;

1.2.4 bet kuri nuoroda į teisės aktą apima nuorodą į tą teisės aktą su pakeitimais arba

kartkartėmis pakeičiamas bet kokiu poįstatyminiu teisės aktu ar įstatu, priimtu pagal tą

priėmimas; ir

1.2.5 Žodis „įskaitant” suprantamas kaip reiškiantis „įskaitant, bet neapsiribojant”.

 

2 Susitarimo pagrindas

2.1 Apdovanojimo raštas yra Kliento pasiūlymas pirkti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas ir jų laikantis.

2.2 Sutarties sudarymo rašte nurodytas pasiūlymas laikomas priimtu tiekėjo

klientas gavo sutarties sudarymo rašto kopiją, pasirašytą tiekėjo parašu per [7]

apdovanojimo rašto dienos dienos.

 

3 Paslaugų teikimas

 3.1 Atsižvelgdamas į kliento sutikimą sumokėti mokesčius, tiekėjas teikia paslaugas klientui pagal sutarties sąlygas ir jų laikydamasis.

3.2 Teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo:

3.2.1 bendradarbiauti su Klientu visais su Paslaugomis susijusiais klausimais ir vykdyti visus Kliento nurodymus;

3.2.2 teikti Paslaugas su visu pagrįstu rūpestingumu, įgūdžiais ir stropumu, vadovaujantis gera pramonės praktika Tiekėjo pramonėje, profesijoje ar prekyboje;

3.2.3 pasitelkti darbuotojus, kurie yra tinkamai kvalifikuoti ir patyrę, kad galėtų atlikti jiems pavestas užduotis, ir kurių skaičius yra pakankamas, siekiant užtikrinti, kad tiekėjo įsipareigojimai būtų vykdomi pagal Sutartį;

3.2.4 užtikrina, kad Paslaugos atitiktų visus specifikacijoje pateiktus aprašymus ir specifikacijas;

3.2.5 laikytis visų galiojančių įstatymų; ir

3.2.6 teikti visą įrangą, įrankius, transporto priemones ir kitus daiktus, reikalingus Paslaugoms teikti.

 

3.3 Klientas, bet kuriuo metu raštu pranešęs tiekėjui, gali prašyti pakeisti Paslaugų apimtį. Tuo atveju, jei tiekėjas sutinka su bet kokiais Paslaugų apimties pakeitimais, mokesčiai turi būti sąžiningai ir pagrįstai koreguojami, dėl kurių klientas ir tiekėjas susitaria raštu.

 

4 Terminas

4.1 Sutartis įsigalioja apdovanojimo laiške nurodytą dieną ir nustoja galioti galiojimo pabaigos dieną, nebent ji būtų kitaip pratęsta pagal 4.2 punktą arba nutraukta pagal Sutarties sąlygas.

 

4.2 Klientas gali pratęsti Sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, apie tai raštu pranešdamas tiekėjui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki galiojimo pabaigos datos. Sutarties sąlygos taikomos visą tokį pratęstą laikotarpį.

 

5 Mokesčiai, mokėtinų sumų mokėjimas ir išieškojimas

5.1 Mokesčiai už Paslaugas yra tokie, kaip nurodyta sutarties sudarymo rašte, ir yra visas ir išimtinis atlygis tiekėjui už Paslaugų teikimą. Jei klientas raštu nesusitarė kitaip, į mokesčius įtraukiamos visos tiekėjo sąnaudos ir išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtos dėl Paslaugų teikimo.

 

5.2 Tiekėjas išrašo klientui sąskaitą faktūrą, kaip nurodyta Sutartyje. Kiekvienoje sąskaitoje faktūroje turi būti tokia patvirtinamoji informacija, kurios reikalauja Klientas, kad patikrintų sąskaitos faktūros tikslumą, įskaitant atitinkamą pirkimo užsakymo numerį ir per sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpį suteiktų Paslaugų suskirstymą.

 

5.3 Už tiekėjo suteiktas Paslaugas, Prekes ar paslaugas įsigyjantis asmuo turi sumokėti tiekėjui sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galiojančios sąskaitos faktūros, kurioje nurodytas galiojantis Pirkimo užsakymo numeris, gavimo. Klientas, nepažeisdamas jokių kitų sutartyje numatytų teisių ir teisių gynimo priemonių, gali sulaikyti arba sumažinti mokėjimus, jei jų vykdymas yra nepatenkinamas.

 

5.4 Visos nurodytos sumos yra be PVM, kuris apmokestinamas galiojančiu tarifu. Prekes ar paslaugas įsigyjantis asmuo, gavęs galiojančią PVM sąskaitą faktūrą, sumoka tiekėjui sumą, lygią už paslaugas mokėtinam PVM.

 

5.5 Jei tarp Šalių kyla ginčas dėl sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Klientas turi sumokėti neginčijamą sumą. Tiekėjas nesustabdo Paslaugų teikimo, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį dėl neginčytinų sumų nesumokėjimo pagal 16.4 punktą. Visos ginčijamos sumos sprendžiamos taikant 19 punkte nurodytą ginčų sprendimo procedūrą.

 

5.6 Jei klientas iki nustatyto termino nesumoka neginčijamos sumos, klientas turi sumokėti tiekėjui palūkanas, kurių palūkanų norma nurodyta 1998 m. Pavėluoto komercinių skolų mokėjimo (palūkanų) įstatyme.

 

5.7 Jei pagal Sutartį tiekėjas gali susigrąžinti arba sumokėti kokią nors pinigų sumą (įskaitant bet kokią sumą, kurią tiekėjas privalo sumokėti klientui už bet kokį Sutarties pažeidimą), klientas gali vienašališkai išskaičiuoti šią sumą iš bet kurios tuo metu mokėtinos arba galinčios būti mokėtinos sumos, tiekėjui pagal sutartį arba pagal bet kurį kitą susitarimą ar sutartį su klientu. Tiekėjas neturi teisės reikalauti klientui jokio kredito, įskaitymo ar priešieškinio, kad pateisintų visos tokios sumos ar jos dalies mokėjimo sustabdymą.

 

6 Patalpos ir įranga

6.1 Jei reikia, klientas turi suteikti tiekėjui ir (arba) teikėjui tinkamą prieigą prie jo patalpų tinkamu laiku, kad jis galėtų teikti Paslaugas. Visa įranga, įrankiai ir transporto priemonės, kuriuos tiekėjas ar personalas įveža į kliento patalpas, yra tiekėjo rizika.

 

6.2 Jei tiekėjas teikia visas ar bet kurias paslaugas kliento patalpose arba iš jų, užbaigus Paslaugas arba nutraukus ar pasibaigus Sutarties galiojimui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau), tiekėjas atlaisvina kliento patalpas, pašalina tiekėjo gamyklą, įrangą ir nepanaudotas medžiagas bei visas šiukšles, atsirandančias teikiant Paslaugas, ir palieka kliento patalpas švarias, saugios ir tvarkingos būklės. Tik tiekėjas yra atsakingas už bet kokios kliento patalpoms ar kliento patalpose esantiems daiktams padarytos žalos, kurią sukėlė tiekėjas ar bet kuris personalas, atlyginimą, išskyrus sąžiningą nusidėvėjimą.

 

6.3 Jei tiekėjas teikia visas ar bet kurias paslaugas savo patalpose arba trečiosios šalies patalpose ar iš jų, klientas gali įprastomis darbo valandomis ir apie tai tinkamai pranešęs patikrinti ir patikrinti, kokiu būdu atitinkamos Paslaugos teikiamos atitinkamose patalpose ar iš jų.

 

6.4 Klientas yra atsakingas už savo patalpų saugumo užtikrinimą pagal savo standartinius saugumo reikalavimus. Būdamas kliento patalpose, tiekėjas privalo ir pasirūpina, kad visi darbuotojai laikytųsi visų kliento saugumo reikalavimų.

 

6.5 Kai visos ar kai kurios paslaugos teikiamos iš tiekėjo patalpų, tiekėjas savo sąskaita turi laikytis visų saugumo reikalavimų, kuriuos klientas nurodė raštu.

 

6.6 Nepažeidžiant 3.2.6 punkto, bet kokia kliento pateikta įranga sutarties tikslais lieka kliento nuosavybe ir tiekėjas bei personalas ją naudoja tik sutarties vykdymo tikslais. Tokia įranga nedelsiant grąžinama Klientui pasibaigus Sutarties galiojimui arba ją nutraukus.

 

6.7 Tiekėjas atlygina klientui bet kokius įrangos nuostolius ar žalą (išskyrus gedimą dėl įprasto ir tinkamo naudojimo), kurį sukėlė tiekėjas ar bet kuris personalas. Kliento patiekta įranga laikoma geros būklės, kai ją gauna tiekėjas ar atitinkamas personalas, išskyrus atvejus, kai klientui per 5 darbo dienas raštu pranešama kitaip.

 

7 Darbuotojai ir pagrindinis personalas

 

7.1 Jei klientas pagrįstai mano, kad kuris nors iš darbuotojų yra netinkamas dirbti pagal Sutartį, jis, raštu pranešęs tiekėjui, gali:

7.1.1 atsisakyti įleisti atitinkamą (-us) asmenį (-is) į Kliento patalpas;

7.1.2 nurodyti tiekėjui nutraukti atitinkamų paslaugų teikimą

asmuo (-enys); ir (arba)

7.1.3 reikalauti, kad tiekėjas pakeistų bet kurį asmenį, pašalintą pagal šį punktą, kitu tinkamos kvalifikacijos asmeniu ir pasirūpintų, kad būtų perduotas bet koks kliento pašalintam asmeniui išduotas užstato leidimas, o tiekėjas turi laikytis visų tokių pranešimų.

 

7.2 Tiekėjas:

7.2.1 užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tikrinami pagal Personalo patikrinimo procedūras;

7.2.2 jei prašoma, pateikite Klientui visų asmenų, kuriems gali reikėti atvykti į Kliento patalpas pagal Sutartį, vardų ir adresų sąrašą (ir bet kokią kitą svarbią informaciją); ir

7.2.3 reikalauti, kad visi Darbuotojai laikytųsi visų Kliento pagrįstai nurodytų normų, taisyklių ir reikalavimų.

7.3 Bet kuris Pagrindinis personalas negali būti atleistas nuo Paslaugų teikimo be Kliento sutikimo, išskyrus dėl ilgalaikės ligos, motinystės atostogų, tėvystės atostogų, darbo sutarties nutraukimo ar kitų lengvinančių aplinkybių.

 

7.4 Bet koks pagrindinio personalo pakeitimas priklauso nuo išankstinio rašytinio Kliento sutikimo (negali būti nepagrįstai sulaikytas). Tokie pavaduojantys asmenys turi turėti bent tokį patį statusą arba turėti lygiavertę patirtį ir įgūdžius, kaip ir pavaduojami pagrindiniai darbuotojai, ir būti tinkami to asmens pareigoms, susijusioms su paslaugomis, vykdyti.

 

8 Teisių perleidimas ir subrangos sutartys

8.1 Tiekėjas be raštiško kliento sutikimo negali perleisti, subrangos sutarties, novuoti ar bet kokiu būdu perleisti Sutarties ar bet kurios Sutarties dalies naudos ir (arba) naštos. Klientas, duodamas tokį sutikimą, gali numatyti papildomas sąlygas, susijusias su tokiu perleidimu, subrangos sutartimi, novacija ar disponavimu. Tiekėjas atsako už savo subrangovų veiksmus ir neveikimą taip, tarsi tie veiksmai ir neveikimas būtų jo paties.

 

8.2 Kai tiekėjas sudaro subrangos sutartį, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Sutartį, jis užtikrina, kad į tokią subrangos sutartį būtų įtraukta nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad tiekėjas sumokėtų visas sumas, kurias tiekėjas turi sumokėti subrangovui per nustatytą laikotarpį, neviršijantį 30 dienų nuo galiojančios sąskaitos faktūros gavimo.

 

8.3 Jei klientas sutiko, kad būtų sudarytos subrangos sutartys, tiekėjas kliento prašymu turi išsiųsti klientui kiekvienos subrangos sutarties kopijas, kai tik tai praktiškai įmanoma.

 

8.4 Klientas gali perleisti, keisti ar kitaip disponuoti savo teisėmis ir įsipareigojimais pagal Sutartį be tiekėjo sutikimo, su sąlyga, kad toks perleidimas, novacija ar disponavimas nepadidins tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį naštos.

 

9 Intelektinės nuosavybės teisės

9.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės į bet kokią medžiagą, kurią klientas pateikia tiekėjui šios sutarties tikslais, lieka kliento nuosavybe, tačiau klientas suteikia tiekėjui nemokamą, neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti tokias medžiagas, kokių reikia, iki sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos tik tam, kad tiekėjas galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį.

 

9.2 Visos intelektinės nuosavybės teisės į bet kokią medžiagą, kurią tiekėjas sukūrė ar sukūrė pagal sutartį arba atsirado dėl paslaugų teikimo, priklauso tiekėjui. Jei ir tiek, kiek intelektinės nuosavybės teisės į tokią medžiagą priklauso klientui pagal įstatymus, klientas šiuo metu perleidžia tiekėjui būsimas teises, kurios įvyks iš karto po tokių intelektinės nuosavybės teisių įsigaliojimo, visas savo intelektinės nuosavybės teises į tokią medžiagą (su visa nuosavybės garantija ir be jokių trečiųjų šalių teisių).

 

9.3 Tiekėjas suteikia klientui:

9.3.1 neterminuotą, nemokamą, neatšaukiamą, neišimtinę licenciją (su teise sublicencijuoti) naudoti visas intelektinės nuosavybės teises į medžiagą, sukurtą ar sukurtą pagal Sutartį, ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises, atsirandančias dėl Paslaugų teikimo; ir

9.3.2 neterminuotą, nemokamą, neatšaukiamą ir neišimtinę licenciją (su teise sublicencijuoti) naudoti:

(a) bet kokias intelektinės nuosavybės teises, kurios priklauso tiekėjui arba yra jam licencijuotos Sutarties sudarymo dieną; ir

(b) bet kokias intelektinės nuosavybės teises, sukurtas per Terminą, bet kurios nėra sukurtos ar išplėtotos pagal Sutartį ir neatsiranda dėl Paslaugų teikimo, įskaitant bet kokius tokių intelektinės nuosavybės teisių pakeitimus ar išvestines versijas, kurių Klientui pagrįstai reikia, kad jis galėtų naudotis savo teisėmis ir pasinaudoti Sutartimi, įskaitant teikiamas Paslaugas.

 

9.4 Tiekėjas privalo atlyginti ir atlyginti klientui visą žalą, įskaitant visas išlaidas, išlaidas, žalą ir nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), įskaitant bet kokias palūkanas, nuobaudas ir pagrįstus teisinius bei kitus profesinius mokesčius, priteistus iš kliento arba jo patirtus ar sumokėtus dėl bet kokios pretenzijos, pateiktos klientui dėl faktinio ar tariamo trečiosios šalies intelektinės nuosavybės pažeidimo, susijusio su: arba ryšium su Paslaugų teikimu ar naudojimu, tiek, kiek pretenzija yra susijusi su Tiekėjo ar bet kurio Personalo veiksmais ar neveikimu.

 

10 Valdymas ir įrašai

10.1 Tiekėjas:

10.1.1 dalyvauti išankstiniuose susitikimuose su Klientu Kliento nurodytu dažnumu ir laiku ir užtikrina, kad jo atstovai būtų tinkamai kvalifikuoti dalyvauti tokiuose susitikimuose; ir

10.1.2 pateikti Klientui pažangos ataskaitas Kliento nurodytu laiku ir formatu.

 

10.2 Tiekėjas saugo ir saugo 6 metus nuo Sutarties galiojimo pabaigos arba tiek laiko, kiek šalys gali susitarti, išsamius ir tikslius Sutarties įrašus, įskaitant pagal ją teikiamas paslaugas ir visus kliento atliktus mokėjimus. Tiekėjas, gavęs prašymą, suteikia klientui arba kliento atstovams tokią prieigą prie tų įrašų, kurių klientas gali pagrįstai paprašyti pagal sutartį.

 

11 Konfidencialumas, skaidrumas ir viešumas

11.1 Pagal 11.2 punktą kiekviena Šalis:

11.1.1 laikyti visą gautą Konfidencialią informaciją konfidencialia, atitinkamai ją saugoti ir neatskleisti jokiam kitam asmeniui be išankstinio raštiško atskleidžiančios Šalies leidimo; ir

11.1.2 nenaudoti ir nenaudoti atskleidžiamos Šalies Konfidencialios informacijos jokiu būdu, išskyrus sutartyje numatytus tikslus.

11.2 Nepaisant 11.1 punkto, Šalis gali atskleisti Konfidencialią informaciją, kurią ji gauna iš kitos Šalies:

11.2.1. kai atskleisti informaciją reikalauja galiojantys įstatymai arba kompetentingos jurisdikcijos teismas;

11.2.2 savo auditoriams arba reguliavimo reikalavimų tikslais;

11.2.3 konfidencialiai savo profesionaliems patarėjams;

11.2.4 Stambaus sukčiavimo tarnybai, kai Šalis turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kita Šalis dalyvauja veikloje, kuri gali būti laikoma nusikalstama veika pagal 2010 m. Kyšininkavimo įstatymą;

11.2.5. jei gaunančioji šalis yra Tiekėjas, darbuotojams pagal poreikį žinoti, kad būtų galima vykdyti Tiekėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, su sąlyga, kad Tiekėjas pasirūpins, kad visi darbuotojai, kuriems jis atskleidžia Konfidencialią informaciją pagal šį 11.2.5 punktą, laikytųsi Tiekėjo konfidencialumo įsipareigojimų pagal Sutartį; ir

11.2.6. kai gaunančioji Šalis yra Klientas:

(a)konfidencialiai kliento darbuotojams, agentams, konsultantams ir rangovams;

(b)konfidencialiai bet kuriai kitai centrinės valdžios įstaigai, bet kuriai centrinės valdžios įstaigos teisių perėmėjai ar bet kuriai bendrovei, kuriai Klientas perduoda arba siūlo perduoti visą savo verslą ar jo dalį;

(c) tiek, kiek Klientas (elgdamasis protingai) mano, kad atskleidimas yra būtinas ar tinkamas vykdant savo viešąsias funkcijas; arba

d) pagal 12 punktą. o pirmiau minėtuose tiksluose nuorodos į konfidencialų atskleidimą reiškia atskleidimą pagal konfidencialumo susitarimą ar susitarimą, kuriame yra ne mažiau griežtų sąlygų nei tos, kurios klientui pateikiamos pagal šį 11 punktą.

 

11.3 Šalys pripažįsta, kad, išskyrus bet kokią informaciją, kuri yra neatskleidžiama pagal FOIA nuostatas, Sutarties turinys nėra Konfidenciali informacija, todėl Tiekėjas duoda sutikimą, kad Klientas paskelbtų visą šią Sutartį plačiajai visuomenei (tačiau su bet kokia informacija, kuri yra neatskleidžiama pagal FOIA redaguotą informaciją), įskaitant bet kokius Sutarties pakeitimus, dėl kurių susitarta laikas nuo laiko. Klientas gali konsultuotis su tiekėju ir informuoti apie savo sprendimą dėl bet kokių kupiūravimo, tačiau galutinį sprendimą jis priima savo nuožiūra, ar kuris nors Sutarties turinys yra neatskleidžiamas pagal FOIA nuostatas.

 

11.4 Tiekėjas negali ir imasi pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad personalas jokiu būdu neskelbtų pranešimo spaudai ar neviešintų Sutarties ar bet kurios jos dalies, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis rašytinis kliento sutikimas.

 

12 Informacijos laisvė

12.1 Tiekėjas pripažįsta, kad klientui taikomi FOIA ir 2004 m. Informacijos apie aplinką taisyklių reikalavimai ir:

 

12.1.1 suteikti visą reikalingą pagalbą ir bendradarbiavimą, jei to pagrįstai prašo Klientas, kad Klientas galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal FOIA ir 2004 m. Informacijos apie aplinką reglamentus;

12.1.2 perduoti Klientui visus su šia Sutartimi susijusius Informacijos prašymus, kuriuos jis gauna kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 2 darbo dienas nuo jų gavimo;

12.1.3 pateikti Klientui visos Klientui priklausančios informacijos, prašomos prašyme pateikti informaciją, kopiją, kurią jis turi ar kontroliuoja, tokia forma, kokios reikalauja Klientas, per 5 darbo dienas (arba kitą laikotarpį, kurį Klientas gali pagrįstai nurodyti) nuo Kliento prašymo pateikti tokią informaciją; ir

 

12.1.4 tiesiogiai neatsakyti į Informacijos prašymą, nebent Klientas raštu leidžia tai daryti.

 

12.2 Tiekėjas pripažįsta, kad pagal FOIA ir 2004 m. informacijos apie aplinką taisykles klientas gali būti įpareigotas atskleisti informaciją apie tiekėją ar paslaugas (įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją) nepasitaręs su tiekėju ar negavęs jo sutikimo. Esant tokioms aplinkybėms, klientas, vadovaudamasis atitinkamais FOIA parengtais nurodymais, prireikus imasi pagrįstų veiksmų, kad iš anksto praneštų tiekėjui, arba, jei tai nepavyksta, atkreiptų tiekėjo dėmesį į atskleidimą po tokio atskleidimo.

 

12.3 Nepaisant jokių kitų Sutarties nuostatų, klientas yra atsakingas už tai, kad savo nuožiūra būtų nustatyta, ar bet kokia informacija, susijusi su tiekėju ar paslaugomis, yra atleista nuo atskleidimo pagal FOIA ir (arba) 2004 m. Informacijos apie aplinką taisykles.

 

13 Asmens duomenų apsauga ir duomenų saugumas

13.1 Tiekėjas privalo ir pasirūpina, kad visi darbuotojai laikytųsi visų DAI nustatytų pranešimo reikalavimų, o abi Šalys tinkamai laikosi visų savo įsipareigojimų pagal DAI, susijusių su Sutartimi.

 

13.2 Nepaisant 13.1 punkte nurodyto bendrojo įsipareigojimo, kai tiekėjas tvarko duomenis

Kliento, kaip duomenų tvarkytojo, asmens duomenys (kaip apibrėžta DAI) Tiekėjas:

 

13.2.1 užtikrina, kad būtų įdiegtos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės Asmens duomenų saugumui užtikrinti (ir apsisaugoti nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto jų tvarkymo ir nuo netyčinio Asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo), kaip to reikalaujama pagal Septintąjį duomenų apsaugos principą, pateiktą DAIK 1 priede;

13.2.2 pateikti klientui tokią informaciją, kurios klientas gali pagrįstai paprašyti, kad įsitikintų, jog tiekėjas laikosi savo įsipareigojimų pagal DAI;

” 13.2.3 nedelsdamas pranešti Klientui apie:

(a) bet kokį Kliento saugumo reikalavimų pažeidimą, kaip nurodyta 13.3 punkte; ir

b) bet kokį prašymą pateikti asmens duomenis; ir

13.2.4 užtikrinti, kad jis sąmoningai ar dėl aplaidumo nedarytų ir nepraleistų nieko, dėl ko Klientas pažeistų Kliento įsipareigojimus pagal DAI.

 

13.3 Tvarkydamas kliento duomenis (nepriklausomai nuo asmens duomenų ar ne), tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų saugumas būtų išlaikytas laikantis kliento saugumo reikalavimų, apie kuriuos retkarčiais pranešama tiekėjui.

 

14 Atsakomybė

14.1 Tiekėjas neatsako už jokius kliento patirtus sužalojimus, nuostolius, žalą, sąnaudas ar išlaidas, jei ir tiek, kiek tai įvyko dėl kliento aplaidumo ar tyčinio netinkamo elgesio arba dėl to, kad klientas pažeidė savo įsipareigojimus pagal sutartį.

 

14.2. Visada atsižvelgiant į 14.3 ir 14.4 punktus:

14.2.1 bendra Tiekėjo atsakomybė už visus įsipareigojimų nevykdymo atvejus, pretenzijas, nuostolius ar žalą, kad ir kaip jie būtų padaryti, nesvarbu, ar tai būtų sutarties pažeidimas, Paslaugų teikimas ar neteikimas, klaidinimas (kankinantis ar įstatyminis), deliktas (įskaitant aplaidumą), įstatyminės pareigos pažeidimas ar kitaip jokiu būdu negali viršyti sumos, lygios 125% Tiekėjui sumokėtų ar mokėtinų mokesčių; ir

14.2.2 išskyrus pretenzijas, kylančias pagal 9.4 ir 18.3 punktus, tiekėjas jokiu būdu nėra atsakingas klientui už:

a) negautas pelnas;

b) verslo praradimą;

c) pajamų praradimą;

d) prestižo praradimą ar sugadinimą;

e) sutaupytų lėšų praradimas (numatomas ar kitoks); ir (arba)

f) bet kokius netiesioginius, specialius ar pasekminius nuostolius ar žalą.

 

14.3 Nė viena Sutarties nuostata negali būti aiškinama taip, kad apribotų ar panaikintų kurios nors Šalies atsakomybę už:

14.3.1 mirtį ar kūno sužalojimą, kurį sukėlė jos ar jos darbuotojų aplaidumas;

14.3.2 sukčiavimas arba apgaulingas jos ar jos darbuotojų klaidinimas; arba

14.3.3 bet kokį kitą dalyką, kuris pagal įstatymą negali būti pašalintas ar apribotas.

14.4 Tiekėjo atsakomybė pagal 9.4 ir 18.3 punktuose nurodytą nuostolių atlyginimą yra neribota.

 

15 Force majeure

Nė viena Šalis nėra atsakinga pagal šį Susitarimą arba negali būti laikoma pažeidusia Susitarimą už bet kokius vėlavimus ar nevykdymus, atsiradusius dėl aplinkybių, kurių atitinkama Šalis negali pagrįstai kontroliuoti. Kiekviena Šalis nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, jei dėl tokių aplinkybių vėluojama arba nesilaikoma vykdymo ir kai ji nustoja tai daryti. Jei tokios aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip du mėnesius, bet kuri Šalis gali nutraukti Susitarimą, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.

 

16 Nutraukimas

16.1 Klientas gali nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, raštu pranešdamas tiekėjui, kad ji įsigaliotų bet kurią dieną, kuri yra ne trumpesnė kaip 1 mėnuo (arba, jei Sutartis galioja trumpiau nei 3 mėnesius, mažiausiai 10 darbo dienų) vėliau nei atitinkamo pranešimo įteikimo diena.

 

16.2 Nepažeisdamas jokių kitų teisių ar teisių gynimo priemonių, kurias jis gali turėti, klientas gali nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešęs tiekėjui, ir tai įsigalioja nedelsiant, jei tiekėjas:

16.2.1 (nepažeidžiant 16.2.5 punkto) iš esmės pažeidžia bet kokį įsipareigojimą pagal Sutartį, kurio negalima ištaisyti;

16.2.2 pakartotinai pažeidžia bet kurią Sutarties sąlygą tokiu būdu, kuris pagrįstai pateisina nuomonę, kad jos elgesys yra nesuderinamas su jos ketinimu ar galimybe įgyvendinti Sutarties sąlygas;

16.2.3 iš esmės pažeidžia bet kokį įsipareigojimą, kurį galima ištaisyti, ir tas pažeidimas neištaisomas per 30 dienų nuo tos dienos, kai tiekėjas gauna pranešimą, kuriame nurodomas pažeidimas ir reikalaujama jį ištaisyti;

16.2.4 pasikeičia kontrolė, kaip apibrėžta 1988 m. Pajamų ir pelno mokesčių įstatymo 416 straipsnyje;

16.2.5 pažeidžia bet kurią iš 7.2, 11, 12, 13 ir 17 punktų nuostatų; arba

16.2.6 tampa nemokus arba jei priimamas įsakymas ar priimamas sprendimas dėl Tiekėjo likvidavimo (išskyrus savanoriškus atvejus, siekiant sujungti mokumą ar rekonstruoti), arba jei paskiriamas administratorius ar administracinis administratorius dėl viso ar dalies Tiekėjo turto ar verslo, arba jei Tiekėjas sudaro kokį nors susitarimą su savo kreditoriais, prisiima ar patiria panašių dalykų, arba analogiškas veiksmas (bet kuriam iš šiame 16.2.6 punkte aprašytų veiksmų) dėl skolos bet kurioje jurisdikcijoje.

 

16.3 Tiekėjas privalo kuo greičiau pranešti klientui apie bet kokį kontrolės pasikeitimą, kaip nurodyta 16.2.4 punkte, arba apie bet kokį galimą tokį kontrolės pasikeitimą.

 

16.4 Tiekėjas gali nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešęs klientui, jei klientas nesumoka neginčijamų sumų per 90 dienų nuo jų mokėjimo termino.

 

16.5 Sutarties nutraukimas ar galiojimo pabaiga nepažeidžia nė vienos iš Šalių teisių, sukauptų iki nutraukimo ar galiojimo pabaigos, ir neturi įtakos Šalių tęstinėms teisėms pagal šį punktą ir 2, 3.2, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 7, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14, 16.6, 17.4, 18.3, 19 ir 20.7 punktus arba bet kurią kitą Sutarties nuostatą, kuri aiškiai ar netiesiogiai įsigalioja po nutraukimo.

 

16.6 Nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimui, Tiekėjas privalo:

16.6.1 suteikti visą pagrįstą pagalbą Klientui ir bet kuriam būsimam Paslaugų teikėjui; ir

16.6.2 grąžinti visus prašomus dokumentus, informaciją ir duomenis Klientui kuo greičiau

 

17 Atitiktis

 

17.1 Tiekėjas privalo nedelsdamas pranešti klientui apie bet kokius pavojus sveikatai ir saugai, kurie gali kilti vykdant savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Klientas nedelsdamas praneša tiekėjui apie bet kokį pavojų sveikatai ir saugai, kuris gali egzistuoti ar kilti kliento patalpose ir kuris gali turėti įtakos tiekėjui vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

 

17.2 Tiekėjas:

17.2.1 laikytis visų Kliento sveikatos ir saugos priemonių, kol jis yra Kliento patalpose; ir

17.2.2 nedelsiant pranešti Klientui apie bet kokį incidentą, įvykusį vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus Kliento patalpose, kai tas incidentas sukelia bet kokį asmens sužalojimą ar žalą turtui, dėl kurio gali būti padaryta žala asmeniui.

17.3 Tiekėjas:

17.3.1 vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį pagal visus galiojančius lygybės įstatymus ir kliento lygybės ir įvairovės politiką, kuri retkarčiais pateikiama tiekėjui; ir

17.3.2 imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog visi darbuotojai laikytųsi 17.3.1 punkto.

 

17.4 Tiekėjas teikia Paslaugas pagal Vartotojo aplinkosaugos politiką, kuri jam retkarčiais teikiama.

 

17.5 Tiekėjas laikosi ir užtikrina, kad jo personalas laikytųsi:

 

17.5.1 Oficialių paslapčių įstatymai 1911–1989 m.; ir

 

17.5.2 1989 m. Finansų įstatymo 182 straipsnis.

 

18 Sukčiavimo ir korupcijos prevencija

 

18.1 Tiekėjas negali siūlyti, neduoti ir nesutikti nieko duoti jokiam asmeniui už tai, kad jis darė, nedarė, nedarė ar nedarė jokių veiksmų, susijusių su Sutarties gavimu ar vykdymu, arba už tai, kad parodė ar susilaikė nuo palankumo ar nepalankumo bet kuriam asmeniui dėl Sutarties.

 

18.2 Tiekėjas, vadovaudamasis gera pramonės praktika, imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią personalo ir tiekėjo (įskaitant jo akcininkus, narius ir direktorius) sukčiavimui, susijusiam su Sutartimi, ir nedelsdamas praneša klientui, jei turi pagrindo įtarti, kad įvyko ar gali įvykti bet koks sukčiavimas.

 

18.3 Jei tiekėjas ar personalas užsiima 18.1 punktu draudžiama veikla arba sukčiauja, susijusiu su sutartimi ar bet kokia kita sutartimi su Karūna (įskaitant klientą), klientas gali:

 

18.3.1 nutraukti Sutartį ir susigrąžinti iš Tiekėjo bet kokių kliento patirtų nuostolių sumą dėl nutraukimo, įskaitant kliento pagrįstai patirtas išlaidas, susijusias su kitų Paslaugų teikimo priemonių sudarymu, ir visas papildomas išlaidas, kurias klientas patyrė per likusią Sutarties dalį; arba

18.3.2 visiškai susigrąžinti iš tiekėjo visus kitus nuostolius, kuriuos klientas patyrė dėl bet kokio šio punkto pažeidimo.

 

19 Ginčų sprendimas

19.1 Šalys stengiasi sąžiningai derėtis dėl bet kokio tarpusavio ginčo, kylančio iš Sutarties ar susijusio su ja, sprendimo ir tokios pastangos apima ginčo eskalavimą atitinkamai vyresniam kiekvienos Šalies atstovui.

 

19.2 Jei Šalys negali išspręsti ginčo per vieną mėnesį nuo jo eskalavimo, kaip nurodyta 19.1 punkte, ginčas Šalių susitarimu gali būti perduotas Šalių susitarimu pasirinktam neutraliam patarėjui ar tarpininkui (toliau – Tarpininkas). Visos su ginču susijusios derybos vedamos konfidencialiai ir nepažeidžiant Šalių teisių tolesniuose procesiniuose veiksmuose.

 

19.3 Jei Šalys nepaskiria Tarpininko per vieną mėnesį arba nesudaro rašytinio susitarimo, kuriuo išsprendžiamas ginčas per vieną mėnesį nuo Tarpininko paskyrimo, bet kuri Šalis gali pasinaudoti bet kokiomis teisių gynimo priemonėmis, kurias ji turi pagal galiojančius įstatymus.

 

20 Bendrosios nuostatos

20.1 Kiekviena iš Šalių atstovauja ir garantuoja kitai, kad ji turi visus pajėgumus ir įgaliojimus bei visus būtinus sutikimus, licencijas ir leidimus prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir kad Sutartį vykdo jos tinkamai įgaliotas atstovas.

 

20.2 Asmuo, kuris nėra Sutarties šalis, neturi teisės vykdyti jokių jos nuostatų, kurios aiškiai ar netiesiogiai suteikia jam naudos, be išankstinio rašytinio Šalių sutikimo.

 

20.3 Sutartis negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai ją raštu pasirašo tinkamai įgaliotas abiejų Šalių atstovas.

 

20.4 Sutartis apima visą Šalių susitarimą ir pakeičia bet kokius ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus, pareiškimus ar susitarimus tarp jų. Šalys patvirtina, kad jos nesudarė Susitarimo remdamosi jokiais pareiškimais, kurie nėra aiškiai įtraukti į Susitarimą. Nė viena šio punkto nuostata nepanaikina atsakomybės už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą.

 

20.5 Bet koks bet kurios Sutarties sąlygos atsisakymas ar sušvelninimas iš dalies arba visiškai galioja tik tuo atveju, jei apie tai raštu pranešama kitai Šaliai ir aiškiai nurodoma, kad tai yra atsisakymas. Bet kokios teisės ar teisių gynimo priemonės, atsirandančios dėl sutarties pažeidimo, atsisakymas nereiškia jokių teisių ar teisių gynimo priemonių, kylančių dėl bet kokio kito Sutarties pažeidimo, atsisakymo.

 

20.6 Sutartis nėra ir nereiškia jokių partnerystės, bendros įmonės, atstovavimo, patikėtinių santykių ar kitų santykių tarp Šalių, išskyrus sutartyje aiškiai numatytus sutartinius santykius. Nė viena Šalis neturi įgaliojimų ir nepatvirtina, kad turi įgaliojimus prisiimti kokius nors įsipareigojimus kitos Šalies vardu.

 

20.7 Išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai numatyta kitaip, visos bet kurios Šalies turimos teisių gynimo priemonės dėl Sutarties pažeidimo (nesvarbu, ar pagal Sutartį, statutą ar bendrąją teisę) yra kumuliacinės ir gali būti taikomos tuo pačiu metu arba atskirai, o vienos teisės gynimo priemonės įgyvendinimas nelaikomas tokios teisės gynimo priemonės pasirinkimu, išskyrus kitas teisių gynimo priemones.

 

20.8 Jei kuri nors Sutarties nuostata yra draudžiama pagal įstatymą arba teismo pripažinta neteisėta, niekine ar neįgyvendinama, nuostata tiek, kiek reikia, turi būti atskirta nuo Sutarties ir, kiek įmanoma, neveiksminga, nekeičiant likusių Sutarties nuostatų, ir jokiu būdu neturi įtakos jokioms kitoms aplinkybėms, Sutarties galiojimui ar vykdymui.

 

21 Pranešimai

 

21.1 Bet koks pranešimas, kuris turi būti pateiktas pagal Sutartį, turi būti pateiktas raštu ir gali būti įteiktas asmeniškai, pirmos klasės įrašu arba, atsižvelgiant į 21.3 punktą, el. paštu atitinkamos Šalies adresu, nurodytu apdovanojimo laiške, arba kitu adresu, kurį ta Šalis kartais gali pranešti kitai Šaliai pagal šį punktą:

 

21.2 Pirmiau nurodyti pranešimai laikomi įteiktais pristatymo darbo dieną, jei pristatymas yra iki darbo dienos 17.00 val. Priešingu atveju laikoma, kad prekės pristatomos kitą darbo dieną. El. laiškas laikomas išsiųstu, jei negautas klaidos pranešimas.

 

21.3 Pranešimai pagal 15 punktą (Force Majeure) ir 16 (Nutraukimas) gali būti įteikiami el. paštu tik tuo atveju, jei pirminis pranešimas išsiunčiamas gavėjui asmeniniu įteikimu arba užregistruotu pristatymu 21.1 punkte nurodytu būdu.

 

22 Taikoma teisė ir jurisdikcija

 

Sutarties galiojimą, sudarymą ir vykdymą bei visus su ja susijusius sutartinius ir nesutartinius klausimus reglamentuoja Anglijos teisė ir išimtinė jurisdikcija priklauso Anglijos teismams, kuriems šalys pateikia.